تنها نماينده رسمي هواپيمايي پارس در فرودگاه بيرجندسایر اعلانات